Recent #bible posts:

  • https://youtube.com/watch?v=OVOVi-6HXWo https://www.bitchute.com/video/zSAO0xGbeCHM/ I'm a bit out of it today, but it's still a good morning. #bible